De aanleiding

In Baarn kennen we al jaren het Cultureel Platform. Voortgekomen uit ooit de Culturele Raad. Jaarlijks worden een aantal informele bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen en organisaties op het gebied van o.a. muziek, dans, zang, theater en evenementen. Zij bespreken de ontwikkelin- gen in Baarn en adviseren de gemeente Baarn bij het opstellen van het Cultuurbeleid. Drie jaar geleden is daar het CultuurCafé aan toegevoegd. Een fantastisch initiatief waarbij de drempel nog lager werd voor eenieder om elkaar te ontmoeten, ideeën en ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Eind 2020 werd dit platform plots uitgebreid met RTV Baarn (lees Peter Joziasse) en niet weer veel later de Bibliotheek. Een vreemde ontwikkeling. Begin juli 2021 presenteerde het platform en megalomaan plan voor een compleet nieuw opgetuigde organisatie van stichting, culturele raad, werk- groepen, betaalde cultuurcoaches, betaalde mediaredacteuren, een eigen website met cultuuragenda (een zogenaamde crossmediaal platform). Er is hiervoor maar liefst €65.000,00 aan subsidie uit het Cultuur Herstel Fonds van de gemeente Baarn voor gevraagd. Dit was reden voor Gijs Kranendonk om, op persoonlijke titel, bij het plat- form en de gemeente Baarn aan de bel te trekken. Tijdens de bijeenkomst op 3 september 2021 van het Cultuur Platform Baarn is onderstaande tekst uitgesproken. LET OP: Onder het artikel “Mag ik mij even voorstellen? “ zijn nog enkele updates geplaatst.

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Gijs Kranendonk, 64 jaar, ondernemer en al vijftig jaar actief als vrijwilliger in Baarn op vele fronten. De laatste jaren heb ik o.a. evene- menten georganiseerd voor Muziekvereniging Crescendo zoals de SingAlong met de introductie van Marlayne Sahupala die inmiddels als vaste gast bij vele Crescendo optredens is te beluisteren. Het concert “Kanonnen op de Brink” met Ouverture 1812 van Tsjaikovski. In 2017 “Crescendo in the park” in het prachtige Bomencentrum van Hans Blokzijl met het harmonieorkest van Crescendo i.s.m. Marc van Driel, Friendship Gospelkoor en Rani Art van Rasarani Keilman. In het vele publiek zaten ook 250 mantelzogers uit Baarn die wij in het kader van Cultuur&Welzijn hadden uitgenodigd met een gratis entreebewijs. In 2018 Baarn “Crescendo Meets Barcelona”, een productie in samenwer- king met Centrum Baarn, Marc van Driel (met de levende standbeelden), Friendship Gospelkoor, Volksdansgroep Opanka, Balletschool Marut Jor- quera en een door Crescendo naar Nederland gehaald orkest uit Barcelona. De muzikanten werden dat weekend bij leden van Crescendo privé ondergebracht. In 2019 het jubileumfeest Crescendo Midsummer Celebration, gesteund door Centrum Baarn en de gemeente in het kader van “Cultuur & Econo- mie”. Maar liefst 28 optredens op vijf podia in de Laanstraat en op de Brink van 14.00 tot 23.30 uur. Bijna alle koren, de dansscholen, theater- groepen, alle onderdelen van Crescendo, jazzformaties en vele artiesten uit Baarn verleenden hun medewerking. Met de enorm veranderende regelge- ving voor vergunningen en veiligheid en de onduidelijke subsidiestructuur van de gemeente Baarn regelrecht “a hell of a job”. De afgelopen jaren heb ik dan ook, naar mijn bescheiden mening, een kleine bijdrage geleverd om cultuur in Baarn op de kaart te zetten, de verbinding tussen vele culturele verenigingen te bewerkstelligen en de samenwerking tussen Cultuur & Economie vorm te geven. Ik zou zomaar een ervaringsdeskundige genoemd kunnen worden. Op de vraag die mij deze week verschillende keren is gesteld of het Platform of de gemeente Baarn ooit naar mijn ervaringen of advies voor verbeterpunten heeft gevraagd de afgelopen jaren moet ik ontkennend antwoorden. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Het Cultuur Platform bestaat al jaren in Baarn. Voortgekomen uit ooit de Culturele Raad. Een platform waar een paar keer per jaar muziek, zang, dans, toneel, en nog een klein aantal andere partijen zoals de Speeldoos en Welzijn informeel bij elkaar kwamen en ideeën uitwisselden. Eind vorig jaar werd deze groep plots uitgebreid met RTV Baarn (lees Peter Joziasse) en niet weer veel later de Bibliotheek. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Juli 2021 zijn we geconfronteerd met het gegeven dat het Cultureel Plat- form in zijn huidige vorm geen bestaansrecht meer zou hebben volgens de initiatiefgroep. Het moet een stichting worden. Één aanspreekpunt voor niet alleen cultuur maar nu ook kunst en vele andere activiteiten in Baarn. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. En toen kwam het steunfonds Cultuur van €240.000,00 waaruit o.a. de huurcompensatie van de Speeldoos is vergoed en een door de gemeente Baarn uitgebrachte Glossy over het cultuurlandschap in Baarn met Kevin van den Berg als hoofdredacteur. De initiatiefgroep moet gedacht hebben: “Als Kevin dat kan, kunnen wij dat ook”. Het werd een wedstrijdje ver plassen voor stoere jongens. Uiteindelijk werd er toch maar mooi €65.000,00 binnen gehengeld. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. “Om het cultuurbezoek aan te moedigen en de cultuursector te stimuleren” was het uitgangspunt. De initiatiefgroep kwam met een eigen invulling, namelijk: Het opzetten van een stichting, een Crossmediaal platform met kunst-, cultuur en activiteitenagenda, betaalde cultuurcoaches en betaalde media- redacteuren om maar wat te noemen. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Er wordt stevige taal gesproken binnen het Platform. Ze willen verbinden, ontplooien, stimuleren, adviseren, initiëren, coördineren, faciliteren, inspire- ren, en ze streven naar een divers cultuurklimaat. De activiteiten moeten wel in het teken staan van cultuur & economie, cultuur & innovatie, cultuur & educatie, cultuur & publieksbereik of Cultuur & Welzijn. En dat doen ze met doeners, denkers, participanten, professionals, onderne- mers, organisaties en beleidsmakers. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Het platform zegt al heel veel bereikt te hebben, schrijft men op de site. Neem bijvoorbeeld het initiatief van het platform om het evenement Baarn Meets Barcelona te organiseren in samenwerking met Crescendo. En voor dit jaar hadden ze bijvoorbeeld Vorstelijk Proeven met een Singalong geprogrammeerd schreven Frans de Vries en Peter Joziasse in de Cultuur Glossy. Maar het Cultuur Platform heeft v.w.b. de organisatie daar toch nooit wat voor gedaan? Dit is toch schaamteloos en respectloos naar de mensen die dit WEL hebben georganiseerd en daar veel tijd en energie in hebben gestopt. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. En nu is er dus een website met informatie over maar liefst ruim 200 organi- saties in Baarn. En dat worden er elke dag meer. “Join the club en meld je aan” wordt geroepen. Alle activiteiten van Baarn worden vermeld. Van klein concertje tot de open dag bij Hoeve Ravenstein. Van koffie drinken bij Lokaal-O tot activiteiten van de raad van kerken en de Groene inval. En dat allemaal onder de inspirerende naam CULTUUR IN BAARN. Maar wacht eens…… we hadden toch al zo’n platform en een cultuur- agenda? Vorstelijk Baarn. Waar we als Gemeente Baarn heel veel geld in hebben geïnvesteerd. Waarom dan nu dat dunnetjes overdoen met exact dezelfde inhoud maar in een ander jasje. Dat is toch pure kapitaalsvernieti- ging? Nog los van het loslaten van de naam VORSTELIJK BAARN. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Maar het wordt nog “mooier”. Onder de stichting komt een, door het stichtingsbestuur benoemde, Culturele Raad die op haar beurt Cultuurcoa- ches aanstelt en aanstuurt. Onder de Cultuur Raad komen werkgroepen die op hun beurt worden gefaciliteerd door het bestuur van de stichting, het bestuur van de Cultuur Raad en de gemeente Baarn lees ik op de site. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. De Cultuurcoach, of zo u wilt Cultuur Makelaar, ontvangt een vergoeding van €20.000,00 op jaarbasis Daarvoor gaat hij of zij stimuleren, facilite- ren, en helpen uitvoeren van collectieve kunst- en cultuuractiviteiten. De zogenaamde Crossovers. Maar…….. Crossovers….. die waren er toch al in Baarn? Samara van der Burgh met haar Cultureel Festival heeft het verbinden, stimuleren, en facili- teren van collectieve kunst- en cultuur zo’n beetje uitgevonden in Baarn. Maar ook Marc van Driel, Rasarani Keilman, Shridath Bhola met zijn All Together Festival hebben vele “Crossovers” georganiseerd. En zelf heb ik dus bij Crescendo de afgelopen jaren ook veel Crossovers georganiseerd. Ik wist toen alleen nog niet dat dat Crossovers waren. Dat doen we allemaal gewoon onbetaald en met veel enthousiasme en passie. En dan nu betaalde coaches? Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Aanjagers kunnen het altijd fantastisch voorstellen. Veel tamtam en bomba- rie, maar na een paar maanden zijn ze weg. Ja… dan zijn ze klaar. We hebben jullie toch geholpen? Nu kan je het toch wel zelf? Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Medio 2021 heb ik veel mensen, verenigingen en organisaties gesproken. Ook vrijwilligers die heel veel voor Baarn hebben betekend. Ze zijn allen verbaasd over de plannen. Ik verneem bijvoorbeeld dat de Winkelierscoö- peratie Centrum Baarn slecht is geïnformeerd. Niet alleen over de plannen van het Platform maar ook over bijvoorbeeld de subsidieverdeling. Daar- naast is hen nooit gevraagd naar de behoeften in het kader van Cultuur & Economie. Hans van der Heijde, voorzitter van Culturele Evenementen Baarn, en de absoluut geestelijk vader van Vorstelijk Baarn, is zwaar teleurgesteld schreef hij in de Baarnsche Courant. En terecht. Shridath Bholla, Edwin Kouwenberg en Ed hut van het All Together Festival zijn, net als vele andere partijen, in het geheel niet geïnformeerd over de nieuwe structuur of besteding van de fondsen hoorde ik. Wouter Eijbaard stopt met Koningsdag, Intocht Sinterklaas, Solexrace en nog net enkele andere activiteiten. Hij is helemaal klaar met de gemeente Baarn. Voor mij is hij een held en verdient een standbeeld. Het platform heeft echter nooit naar zijn ervaringen gevraagd. Vrijwilligers als hij wor- den in Baarn absoluut niet op waarde geschat. Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Baarn is een prachtig dorp met fantastische clubs en vele vrijwilligers die, na Corona, allemaal staan te trappelen om weer aan de slag te kunnen, ook met evenementen. Niet alleen de verenigingen en organisaties maar ook de professionals achter de schermen. Neem bijvoorbeeld Stage & Studiolight van Johan Bruinekool. Anderhalf jaar heeft hij niets kunnen doen. En hij kwam als ondernemer ook nog eens voor geen enkele regeling in aanmerking. Schrijnend. Maar er is hoop. Nog nooit hebben we een wethouder cultuur in Baarn gehad die zoveel geld beschikbaar heeft gesteld. Het astronomische bedrag van €65.000,00. Fantastisch. En wat wil het Cultuur Platform daarmee? Ze willen Vorstelijk Baarn om zeep helpen, willen betaalde cultuurcoaches en mediaredacteuren aanstel- len. Willen een duur Crossmediaal Platform opzetten. En willen een beheerstructuur met stichting, culturele raad en werkgroepen. En die gaan dan allemaal stimuleren, innoveren, inspireren, faciliteren ……. U weet het nu wel. Het lijkt wel of ze bij het maken van de plannen in het woordenboek alle toepasselijke kreten die eindigen op “eren” hebben opgezocht. Ze zijn echter één vergeten. De pagina “O”. Inderdaad: de “O” van orga- niseren. Dat mogen anderen doen. Is dat vreemd? Ja dat is vreemd. Dat is héél vreemd. Het is een knettergek idee. Voor mij is het duidelijk “Ik zal hier nooit aan wennen. Ik ben er klaar mee. Ik …… doe niet meer mee”. Gijs Kranendonk E: kmb@planet.nl M: 0651528558

Update 05-09-2021

5 september 2021 heb ik, na vijftig jaar, moeten besluiten mijn lidmaat- schap bij Muziekvereniging Crescendo op te zeggen. Aanleiding is een reactie van het bestuur op mijn kritiek, opstelling en communicatie over de plannen van het Cultuur Platform Baarn. Eerst pas enkele weken geleden heb ik via de media (www.inbaarn.nl, CultuurGlossy en Baarnsche Courant) kennis kunnen nemen van de megalo- mane plannen van dit platform en de rol van Crescendo daarin. Ik ben als lid en bestuurslid (tot januari 2021) op geen enkele wijze daar- over geïnformeerd. Ik heb mij in het belang van Crescendo en andere culturele partijen in Baarn, op persoonlijke titel, ernstig verzet tegen deze plannen d.m.v. een brief aan de wethouder, het inspreken tijdens het op 3 september 2021 gehouden CultuurCafe en, samen met twee andere leden van Crescendo, een brief aan het bestuur. De reactie van het bestuur, omtrent mijn optreden, en de beschuldigingen naar mij, en twee andere leden van Crescendo die hun bezorgdheid om- trent de gang van zaken hadden uitgesproken, waren zo heftig en ongepast, dat ik, om Crescendo tegen zich zelf in bescherming te nemen, dit hier maar niet zal herhalen. Dit was een git- gitzwarte dag voor Crescendo en de rol van haar vrijwilli- gers. Helaas kan ik hier ook de zin uit mijn speech weer toepassen: Is dat vreemd? Welnee. Zo gaat dat. Daar moet je alleen even aan wennen. Nu ik geen lid meer ben van de vereniging sta ik, ook in het belang van Crescendo, nog voor de volle 100% achter mijn mening over de ontwikke- lingen van het Platform en zal dit in het belang van Baarn ook op elk podium verdedigen.

Update 07-09-2021

Dinsdag 7 september 2021. heb ik voor het eerst kennisgemaakt met, de op die dag jarige, wethouder Hugo Prakke. Wij spraken over o.a. de ontwikkelingen van het Cultuur Platform Baarn en mijn zorg daarover. Het werd een open gesprek waarin volop ruimte was voor beider standpunten. Er is mij meer duidelijk geworden. Dat is goed. Ondanks het feit dat die uitkomst mijn zorg enkel maar heeft vergroot. Wat is die zorg? Een vereniging bestaat bij gratie van haar leden en vooral vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die de club draaiende houden, en er zijn vrijwilligers die activiteiten organiseren en daarmee de vereniging presenteren naar buiten. In het geval van Muziekvereniging Crescendo de concerten en de evenementen. Zij schrijft daarover in haar missie: “Muziek- vereniging Crescendo is een brede vereniging voor iedereen die met elkaar muziek wil maken. Wij doen dit enthousiast en innovatief en stimuleren persoonlijke ontwikkeling. Onze leden en hun gezin staan centraal. Wij hebben een bijzondere plaats in de Baarnse gemeenschap en grote maat- schappelijke betrokkenheid”. Een prachtig voorbeeld daarvan is een app die ik kreeg van één van de leden omdat ik nu, door de omstandigheden, mijn lidmaatschap heb moeten opzeggen. Zij schreef: “Ik heb zo genoten van de samenwerkingen met jou en ben je enorm dankbaar dat ik van je heb mogen leren en dat je me de kans hebt gegeven mijzelf daarin te ontwikkelen”. Dat deed me goed. Daar ben ik trots op. Het Cultuur Platform wil nu o.a. betaalde cultuurcoaches, werkgroepen, een culturele raad en een stichting die deze taken ondersteunen of overnemen. Er wordt enorm veel geld uitgetrokken om dit systeem op te tuigen. Onder- werp van gesprek was de verbazing van de wethouder dat ik, met mijn harde opstelling door 3 september 2021 tijdens het Cultuurcafe “er met een gestrekt been in te gaan” terwijl deze plannen toch echt mede door Crescendo zijn ontwikkeld en door twee leden, namens Crescendo, zijn verdedigd. Daar ligt ook het enorme pijnpunt. Temeer omdat vanuit het bestuur van datzelfde Crescendo nu wordt gesteld dat zij “niets van doen heeft met de plannen van het platform”. Dan is inderdaad de verwarring compleet. Dan begrijp ik, en laat staan leden van die vereniging, niet meer wie nu waar voor verantwoordelijk is. Ik constateer ook uit alle berichtgevingen dat er binnen Crescendo nu op alle fronten onduidelijkheid bestaat en “dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet”. En dan wordt er van alles geroepen en worden mensen beschadigd. Komt dat nog goed binnen Crescendo? Natuurlijk komt dat goed. Het zijn allemaal mensen die hart voor hun vereniging hebben en die dat vanuit volstrekte vrijwilligheid met elkaar doen. Ook in zo’n omgeving worden fouten gemaakt. Er staan altijd mensen op die dat niet laten gebeuren en, in het belang van de vereniging, mensen aan tafel zet of de handen uit de mouwen steken om taken over te nemen. Daar ben ik helemaal niet bang voor. En het platform? Het Platform presenteert nu, over de hoofden van al die vrijwilligers heen, een nieuw systeem. Een systeem dat heel veel geld kost en waar in de toekomst mee gewerkt dient te worden. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat een commerciële muziekschool ontzettend blij is met zo’n systeem. Er worden tal van taken immers, zonder kosten, overgenomen door de medewerkers van het platform? Voor verenigingen is dit systeem een verarming naar mijn overtuiging. Wat ook duidelijk is geworden is, dat wanneer de €65.000,00 niet wordt uitgekeerd voor dit initiatief, het bedrag bij de gemeente helaas door- schuift naar de pot Algemene Reserve. Nu komt het ten minste nog ten goede aan Kunst & Cultuur in Baarn is het argument. Daarnaast is er nog geld genoeg voor andere initiatieven volgens de gemeente. “Dus als ik voor Crescendo €30.000,00 had aangevraagd voor een prachtig festival om te vieren dat we uit de Corona periode zijn was dat ook gehonoreerd?” was mijn vraag. “Waarschijnlijk wel” was het antwoord om later toe te voegen dat dit toch niet opging voor Crescendo omdat verenigingen met een positief saldo op hun bankrekening geen gebruik kunnen maken van deze regeling. Zo zijn de spelregels. Zo is het systeem. Het systeem waar ik mij zoveel zorgen over maak. Het systeem dat vaak helemaal niet aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Het systeem dat enthousiaste vrijwilligers keer op keer moet teleurstellen. Voor mij was die week in september 2021 een gitzwarte week. Een week waarin we de rol van de enthousiaste en creatieve vrijwilliger, omwille van het systeem, voor een stukje ten grave hebben gedragen. Dat komt nooit meer goed. Ik ga mij nu bezinnen wat ik met al die ideeën en tijd ga doen nu andere wegen zijn afgesneden. Ik denk dat ik lekker “met pensioen” ga. Gijs Kranendonk E: kmb@planet.nl M: 0651528558 “Toen was geluk nog heel gewoon” Crescendo Midsummer Celebration Pieter Bax Fotografie